Sabdatama

Sabdatama ingkang dipun anggit pujangga agung Raden Ngabehi Ronggowarsito.


1.
Rasaning tyas kayungyun,
angayomi lukitaning gambuh,
gambir wana kalawan eninging ati,
katenta kudu pitutur,
sumingkir ing reh tyas mirong

2.
Den Samya amituhu,
ing sajroning jaman kalabendu,
yoga sami nyunyuda ardaning ati,
kang manuntun mring pakewuh,
uwohing panggawe awon.

3.
Ngajapa tyas rahayu,
ngayomana sasameng tumuwuh,
wahanane ngendhak angkara kalindhih,
ngendhangken pakarti dudu,
dinuwa luwar tibeng doh.

4.
Beda kang ngaji pupung,
nir waspada rubedane tutut,
akikinthil tan anggop anggung tut wuri,
tyas riwut rawat dauru,
korup sinerung ing goroh.

5.
Ilang budayanipun,
tanpa bayu weyane ngalumpuk,
saciptaning wardaya ambebayani,
ubayane nora payu,
kari kataman pakewuh.

6.
Rong asta wus katekuk,
kari ura-ura kang pakantuk,
Dhandhang gula lagu palaran sayekti,
ngleluri para leluhur,
abot sihing swami karo.

7.
Galap gangsuling tembung,
Ki Pujangga panggupitanipun,
rangu-rangu pamangunipun reh arjanti,
tinanggapan prana tambuh,]
katenta nawung prihatos,

8.
Wartane para jambur,
pamawasing para wasita tanpa wus,
wahanane jaman owah angowahi,
yeku sangsaya pakewuh,
ewuh aya kang linakon.

9.
Sidining kalabendu,
saya ndadra ardaning tyas limut,
ora kena sinirep limpading budi,
lamun durung mangsanipun,
malah sumuke angradon.

10.
Tatane tumruntun,
panuntuning tyas angkara antuk,
kaladesa wenganing karsa kaeksi,
limut kalimput angawut,
mawut sanggyaning dumados.

11.
Ing antara sapangu,
pangungaking kaanan wus mirut,
morat-marit panguripaning sasami,
sirna katentramanipun,
wong ndrasa sa-nggon-enggon.

12.
Kemat isarat lebur,
bubur tanpa daya kabarubuh,
paribasan tidhem tandhaning dumadi,
begjane ula daulu,
cangkem silite anyaplok.

13.
Dhungkari gunung-gunung,
kang geneng-geneng padha jinugrug,
parandene tan ana kang nanggulangi,
wedi kalamun sinembur,
upase lir wedang uwoh.

14.
Kolongganing kaluwung,
prabanira kuning, abang, biru,
sumurupa iku mung soroting warih,
wewarahe para Rasul,
dudu jatining Hyang Manon.

15.
Supaya padha emut,
amawasa benjang jroning jaman,
windu kuning kono ana wewe putih,
gagamane tebu wulung,
arsa angrabaseng wedhon.

16.
Rasane wus karasuk,
kesuk lawan kalamangsanipun,
kawisesa kuwasanira yang Widdhi,
wahyaning wahyu tumelung,
tulus tan kena tinegor.

17.
Karkating tyas katuju,
jibar-jibur adus banyu wayu,
yuwanane turun tumurun tan enting,
liyan praja samya rujuk,
keringan saenggon-enggon.

18.
Tatune kabeh tuntum,
lelarane waluya sadarum,
tyas prihatin ginantya suka mepeki,
wong ngantuk anemu kethuk,
jro mesi dinar sabokor.

19.
Amung padha tinumpuk,
nora nana rusuh colong jupuk,
rajakaya cinancangan aneng njawi,
tan ana nganggo tinunggu,
parandene tan cinolong.

20.
Diraning durta katut,
anglakoni ing panggawe runtut,
tyase katrem kayoman ayuning budi,
budyarja marjayeng limut,
amawas pangsthi awon.

21.
Ninggal pakarti dudu,
kadarpaning parentah ginugu,
mring pakaryan saregep temen nastiti,
ngisor dhuwur tyase jumbuh,
tan ana waon-winaon.

22.
Ngatani sapraja gung,
keh sarjana sujana ing kewuh,
nora kewran ing wicara agal alit,
pulih duk jaman rumuhun,
tyase teteg teguh tanggon.

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s