Hanggayuh Kasampurnaning Hurip

Hanggayuh Kasampurnaning Hurip Berbudi Bowoleksono Ngudi Sejatining Kabecikan


 1. Rame ing gawe sepi ing pamrih, memayu hayuning bawana.
 2. Manungsa sadrema nglakoni, kadya wayang umpamane.
 3. Ati suci marganing rahayu.
 4. Ngelmu kang nyata, karya reseping ati.
 5. Ngudi laku utama kanthi sentosa ing budi..
 6. Jer basuki mawa beya.
 7. Ala lan becik dumunung ana awake dhewe.
 8. Sing sapa lali marang kebecikaning liyan, iku kaya kewan.
 9. Titikane aluhur, alusing solah tingkah budi bahasane lang legawaning ati, darbe sipat berbudi bawaleksana.
 10. Ngunduh wohing pakarti..
 11. Ajining dhiri saka lathi lan budi.
 12. Sing sapa weruh sadurunge winarah lan diakoni sepadha-padhaning tumitah iku kalebu utusaning Pangeran.
 13. Sing sapa durung wikan anane jaman kelanggengan iku, aja ngaku dadi janma linuwih.
 14. Tentrem iku saranane urip aneng donya.
 15. Yitna yuwana lena kena.
 16. Ala ketera becik ketitik.
 17. Dalane waskitha saka niteni.
 18. J anma tan kena kinira kinaya ngapa.
 19. Tumrap wong lumuh lan keset iku prasasat wisa, pangan kang ora bisa ajur iku kena diarani wisa, jalaran mung    bakal nuwuhake lelara.
 20. Klabang iku wisane ana ing sirah. Kalajengking iku wisane mung ana pucuk buntut. Yen ula mung dumunung ana ula kang duwe wisa. Nanging durjana wisane dumunung ana ing sekujur badan.
 21. Geni murub iku panase ngluwihi panase srengenge, ewa dene umpama ditikelake loro, isih kalah panas tinimbang guneme durjana.
 22. Tumprape wong linuwih tansah ngundi keslametaning liyan, metu saka atine dhewe.
 23. Pangucap iku bisa dadi jalaran kebecikan. Pangucap uga dadi jalaraning pati, kesangsaran, pamitran. Pangucap uga dadi jalaraning wirang.
 24. Sing bisa gawe mendem iku: 1) rupa endah; 2) bandha, 3) dharah luhur; 4) enom umure. Arak lan kekenthelan uga gawe mendem sadhengah wong. Yen ana wong sugih, endah warnane, akeh kapinterane, tumpuk-tumpuk bandhane, luhur dharah lan isih enom umure, mangka ora mendem, yakuwi aran wong linuwih.
 25. Sing sapa lena bakal cilaka.
 26. Mulat salira, tansah eling kalawan waspada.
 27. Andhap asor.
 28. Sakbegja-begjane kang lali luwih begja kang eling klawan waspada.
 29. Sing sapa salah seleh.
 30. Nglurug tanpa bala.
 31. Sugih ora nyimpen.
 32. Sekti tanpa maguru.
 33. Menang tanpa ngasorake
 34. Rawe-rawe rantas malang-malang putung
 35. Mumpung anom ngudiya laku utama.
 36. Yen sira dibeciki ing liyan, tulisen ing watu, supaya ora ilang lan tansah kelingan. Yen sira gawe kebecikan marang liyan tulisen ing lemah, supaya enggal ilang lan ora kelingan.
 37. Sing sapa temen tinemu.
 38. Melik nggendhong lali.
 39. Kudu sentosa ing budi.
 40. Sing prasaja.
 41. Balilu tau pinter durung nglakoni.
 42. Tumindak kanthi duga lan prayogo.
 43. Percaya marang dhiri pribadi.
 44. Nandur kebecikan.
 45. Janma linuwih iku bisa nyumurupi anane jaman kelanggengan tanpa ngalami pralaya dhisik.
 46. Sapa kang mung ngakoni barang kang kasat mata wae, iku durung weruh jatining Pangeran.
 47. Yen sira kasinungan ngelmu kang marakake akeh wong seneng, aja sira malah rumangsa pinter, jalaran menawa Gusti mundhut bali ngelmu kang marakake sira kaloka iku, sira uga banjur kaya wong sejene, malah bisa aji godhong jati aking.
 48. Sing sapa gelem gawe seneng marang liyan, iku bakal oleh wales kang luwing gedhe katimbang apa kang wis ditindakake.
Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

w

Connecting to %s