Ahlulhadits

بِسْــــــــــــــــــمِ اﷲِالرَّحْمَنِ اارَّحِيم

Rasulullah SAW Bersabda:

“Sebaik-baik manusia adalah generasiku ( para sahabat ) kemudian generasi berikutnya (tabi’in) kemudian generasi berikutnya ( tabiu’t tabi’in )”.” (Hadits Bukhari & Muslim).

sahabat

Para Ulama Ahlul hadist mulai dari zaman sahabat hingga sekarang yang mashur.

1 . Khalifah ar-Rasyidin:

. Abu Bakar Ash-Shiddiq
. Umar bin Al-Khathab
. Utsman bin Affan
. Ali bin Abi Thalib

2 . Al-Abadillah:

. Ibnu Umar
. Ibnu Abbas
. Ibnu Az-Zubair
. Ibnu Amr
. Ibnu Mas’ud
. Aisyah binti Abu Bakar
. Ummu Salamah
. Zainab binti Jahsy
. Anas bin Malik
. Zaid bin Tsabit
. Abu Hurairah
. Jabir bin Abdillah
. Abu Sa’id Al-Khudri
. Muadz bin Jabal
. Abu Dzarr Al-Ghifari
. Sa’ad bin Abi Waqqash
. Abu Darda

3. Para Tabi’in:

. Sa’id bin Al-Musayyab
. Urwah bin Zubair
. Sa’id bin Jubair
. Ali binAl-Husain Zainal Abidin
. Muhammad bin Al-Hanafiyah
. Ubaidillah bin Abdillah bin Utbah bin Mas’ud
. Salim bin Abdullah bin Umar
. Al-Qasim bin Muhammad bin Abi Bakr Ash Shiddiq
. Al-Hasan Al-Bashri
. Muhammad bin Sirin
. Umar bin Abdul Aziz
. Nafi’ bin Hurmuz
. Muhammad bin Syihab Az-Zuhri
. Ikrimah
. Asy Sya’by
. Ibrahim an-Nakha’iy
. Aqamah

4. Para Tabi’ut tabi’in

. Malik bin Anas (wafat 179H)
. Al-Auza’i wafat (wafat 157H)
. Sufyan bin Said Ats-Tsauri
. Sufyan bin Uyainah (wafat 193H)
. Al-Laits bin Sa’ad (wafat 175H)
. Syu’bah ibn A-Hajjaj (wafat 160H)
. Abu Hanifah An-Nu’man (wafat 150H)

5. Atba’ Tabi’it Tabi’in : Setelah para tabi’ut tabi’in:

. Abdullah bin Al-Mubarak (wafat 181H)
. Waki’ bin Al-Jarrah (wafat 197H)
. Abdurrahman bin Mahdy (wafat 198H)
. Yahya bin Sa’id Al-Qaththan
. Imam Syafi’i (wafat 204H)

6. Murid-Murid atba’ Tabi’it Tabi’in :

. Ahmad bin Hambal (241H)
. Yahya bin Ma’in (wafat 233H)
. Ali bin Al-Madini (wafat 234H)
. Abu Bakar bin Abi Syaibah Wafat 235 H
. Ibnu Rahawaih Wafat 238 H
. Ibnu Qutaibah Wafat 236 H

7. Kemudian murid-muridnya seperti:

. Al-Bukhari wafat 256 H
. Muslim wafat 271 H
. Ibnu Majah wafat 273 H
. Abu Hatim wafat 277 H
. Abu Zur’ah wafat 264 H
. Abu Dawud : wafat 275 H
. At-Tirmidzi wafat 279
. An Nasa’i wafat 234 H

8. Generasi berikutnya : orang-orang generasi berikutnya yang berjalan di jalan mereka adalah:

. Ibnu Jarir ath Thabary wafat 310 H
. Ibnu Khuzaimah wafat 311 H
. Muhammad Ibn Sa’ad wafat 230 H
. Ad-Daruquthni wafat 385 H
. Ath-Thahawi wafat 321 H
. Al-Ajurri wafat 360 H
. Ibnu Hibban wafat 342 H
. Ath Thabarany wafat 360 H
. Al-Hakim An-Naisaburi wafat 405 H
. Al-Lalika’i wafat 416 H
. Al-Baihaqi wafat 458 H
. Al-Khathib Al-Baghdadi wafat 463 H
. Ibnu Qudamah Al Maqdisi wafat 620 H

9. Murid-Murid Mereka :

. Ibnu Daqiq Al-led wafat 702 H
. Ibnu Taimiyah wafat 728 H
. Al-Mizzi wafat 742 H
. Imam Adz-Dzahabi (wafat 748 H)
. Imam Ibnul-Qoyyim al-Jauziyyah (wafat 751 H)
. Ibnu Katsir wafat 774 H
. Asy-Syathibi wafat 790 H
. Ibnu Rajab wafat 795 H

10. Ulama Generasi Akhir :

. Ash-Shan’ani wafat 1182 H
. Muhammad bin Abdul Wahhab wafat 1206 H
. Muhammad Shiddiq Hasan Khan wafat 1307 H
. Al-Mubarakfuri wafat 1427 H
. Abdurrahman As-Sa`di wafat 1367 H
. Ahmad Syakir wafat 1377 H
. Muhammad bin Ibrahim Alu Asy-Syaikh wafat 1389 H
. Muhammad Amin Asy-Syinqithi wafat 1393 H
. Muhammad Nashiruddin Al-Albani wafat 1420 H
. Abdul Aziz bin Abdillah Baz wafat 1420 H
. Hammad Al-Anshari wafat 1418 H
. Hamud At-Tuwaijiri wafat 1413 H
. Muhammad Al-Jami wafat 1416 H
. Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin wafat 1423 H
. Muqbil bin Hadi Al-Wadi’i wafat 1423 H
. Shalih bin Fauzan Al-Fauzan hafidhahullah
. Abdul Muhsin Al-Abbad hafidhahullah
. Rabi’ bin Hadi Al-Madkhali hafidhahullah

Para Ulama Salaf Lainnya

Para Ulama Salaf Ahlul Hadits selain yang disebutkan diatas yang masyur dizamannya antara lain :

• Imam Abu ‘Ubaid Al-Qasim bin Sallam (wafat 220H)
• Ibnu Abi Syaibah (159-235 H)
• Imam Asy Syaukani (172-250 H)
• Imam al-Muzanniy (wafat 264H)
• Imam Al Ajurri (190-292H)
• Imam Al Barbahari (wafat 329 H)
• Abdul Qadir Al Jailani (471-561 H)
• Al-Hafidh Al Mundziri 581-656H
• Imam Nawawi (631-676H)
• Imam Ibnul-Qoyyim al-Jauziyyah (wafat 751 H)
• Ibnu Hajar Al ‘Asqolani (773-852 H)
• Imam As Suyuti (849-911 H)

Para Ulama sekarang yang berjalan diatas As-Sunnah yaitu:

• Syaikh Ahmad An-Najmi (1346-1410.H)
• Syaikh Abdullah Muhammad IbnHumayd (1329-1402H)
• Syaikh Muhammad Aman Al-Jami (1349-1416 H)
• Syaikh Muhammad Dhiya`I (1940-1994.M)
• Sayyid Sabiq (1915-2000.M)
• Syaikh Abdullah Al Ghudayyan (1345H..H)
• Syaikh Ubail Al-Jabiri (1357H..H)
• Syaikh Abdullah bin Abdurrahman Al Jibrin (1349H..H)
• Syaikh Salim Bin ‘Ied Al Hilali 1377H/1957M
• Syaikh Ali bin Hasan Al Halaby (1380H..H)
• Syaikh Abu Ubaidah Masyhur Hasan Salman (1380.H..H)

Keluarga Rasulullah (Istri- istri Nabi )

• Khadijah binti Khuwailid (wafat 3 SH)
• Zainab binti Khuzaimah (wafat 1 SH)
• Aisyah binti Abu Bakar (wafat 57 H)
• Hafsah binti Umar (wafat 45 H)
• Juwairiah binti Harits bin Abu Dhirar (wafat 56 H)
• Maimunah binti Harits (wafat 50 H)
• Mariah Qibtiah (wafat 16 H)
• Saudah binti Zam`ah (wafat 23 H/ 643 M)
• Sofiah binti Huyai bin Akhtab (wafat 50 H)
• Ummu Habibah binti Abu Sofyan (wafat 44 H)
• Ummu Salamah (wafat 57 H)
• Zainab binti Jahsy (wafat 20 H)

Paman Nabi

• Abbas bin Abdul Mutalib (wafat 32 H)
• Abu Thalib bin Abdul Muthalib (wafat 3 SH)
• Hamzah bin Abdul Mutalib (wafat 3 H)

Para Sahabat Rasulullah

• Abdullah bin Jahsy (wafat 3 H)
• Abbas bin Abdul Muthalib (wafat 32 H)
• Abdullah bin Abbas (wafat 68 H)
• Abdullah bin Amru bin Ash (wafat 65 H)
• Abdullah bin Khuzafah As Sahmi (wafat 28 H)
• Abdullah bin Masud bin Gafil (wafat 32 H)
• Abdullah bin Rawahah (wafat 8 H)
• Abdullah bin Salam (wafat 43 H)
• Abdullah bin Umar bin Khattab (wafat 73 H)
• Abdullah bin Ummi Maktum (wafat 14 H)
• Abdullah bin Zubair (wafat 73 H)
• Abdurrahman bin Auf (wafat 32 H)
• Abu Bakr Siddik (51 SH-13 H)
• Abu Dardaa (wafat 32 H)
• Abu Hurairah (wafat 59 H)
• Abu Musa Asy’ari (wafat 44 H)
• Abul Ash bin Rabi’ al Absyamial Qurasyi
• Abu Sufyan bin Harists
• Abu Thalhah An.Anshary
• Abu Dzarr Al Gifari (wafat 32 H)
• Adi bin Hatim (wafat 68 H)
• Ali bin Abu Thalib (23 SH-40 H)
• Anas bin Malik bin Nadar (wafat 93 H)
• Bilal bin Rabah Al Habasyi (wafat 20 H)
• Hakim bin Huzam (wafat 54 H)
• Hamzah bin Abdul Muthalib (wafat 3 H)
• Hasan bin Ali (wafat 50 H)
• Husein bin Ali (Wafat ..H)
• Huzaifah bin Yamman (wafat 36 H)
• Jakfar bin Abu Thalib (wafat 8 H)
• Muawwiyah bi Abu Sofyan (20 SH-60 H)
• Muaz bin Jabal (wafat 18 H)
• Rabi’ah bin Ka’ab
• Said bin Amir Huzaim Al Jumahi
• Said bin Zaid
• Tsumamah bin ‘Utsal
• Thufeil bin Amr Addausi
• Umar bin Khaththab (40 SH-23 H)
• Umair bin Sa’ad
• Usamah bin Zaid
• Uqbah bin ‘Amir al Juhani
• Ustman bin Afffan (47 SH-35 H)
• Usaid bin Hudhair
• Zaid bin Tsabit (wafat 45 H)


Para Shahabiyah Rasulullah

• Asma binti Abu Bakar (wafat 73 H)
• Asma Binti Yazid Al-Anshariah (wafat 30 H)
• Asma binti ‘Umais (Ummu Ubdillah)
• Asy Syfa binti Harits
• Barirah maulah ‘Aisyah
• Hamnah bintu Jahsyi
• Hindun binti ‘Utbah
• Khansa binti Amru wafat 24 H
• Khaulah binti Tsa’labah
• Rubai bin Ma’udz
• Raihanah binti Zaid bin Amru
• Shafiyah binti Abdul Muththalib
• Sumayyah binti Khayyath
• Umamah Bintu Abil ‘Ash
• Ummu Athiyyah Al-Anshariyah
• Ummu ‘Aiman (Barkah bintu Tsa’labah bin ‘Amr)
• Ummu Fadhl (Lubabah binti al-Haris)
• Ummu Hani’ binti Abi Thalib
• Ummu Syuraik al Quraisyiah
• Ummu Haram (Malikah binti Milhan bin Khalid Al-Anshariah) wafat 28 H
• Ummu Halim bin Harits
• Ummu Umarah (Nusaibah binti Kaab) wafat 13 H
• Ummu Ma’bad Al-Khuza’iyah
• Ummu Waraqah binti Naufal
• Ummu Ruman bintu ‘Amir
• Ummu Sulaim binti Malhan

Sumber: Makanatu Ahli Hadits karya Asy-Syaikh Rabi bin Hadi Al-Madkhali dan Wujub Irtibath bi Ulama dengan sedikit tambahan/sumber lainnya.

Wallahu ‘alam bissawab

http://ahlulhadiits.wordpress.com/
http://myquran.org/forum/index.php/topic,67846.0.html (post by : poony_moony)

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

w

Connecting to %s